อพ.สธ.เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่งงานหลายอัตรา ได้ลงประกาศพร้อมรายละเอียดไว้ที่หน้าเวบไซต์โครงการฯ ด้านซ้ายมือไว้แล้ว ผู้สนใจโปรดสมัครด่วน

 

 
 
 

 

          ต้นมเหสักข์ เป็นต้นสักอายุ ๑,๕๐๐ ปี ที่มีอายุมากที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่วนอุทยานสักใหญ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชุกุมารี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ส่วนสักสยามินทร์ เป็นต้นสักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกไว้ที่ม่อนสยามินทร์ เมื่อคราวเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ปัจจุบันต้นสักสยามินทร์ อยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ >> มเหสักข์ จะยืนต้น ณ ไร่ชั่งหัวมันฯ เพชรบุรี

..............................................................................................................................................................

  .......................................................    กำหนดการวันเปิดงานฯ |  ประมวลภาพวันเปิดงานฯ

     
 

 

  รายละเอียด   การดูแลรักษา  การนำออกปลูก
 

ผู้ที่ประสงค์จะซื้อม่วงเทพรัตน์ในขวดเนื้อเยื่อ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ โทร.๐๒-๒๘๒๑๘๕๐, ๐๒-๒๘๒๐๖๖๕ ในเวลาราชการ

 

  รายงานการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๓
  แผนปฏิบัติงานคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.ประจำปี ๒๕๕๔ 
 คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.ปฏิบัติการสำรวจอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ระหว่างวันที่ ๒-๙ เมษายน๒๕๕๓ : ประมวลภาพ
พระราโชวาท     ประมวลภาพงานประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ

ของฝากสำหรับนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรุ่นเยาว์ : ป่ารักษ์น้ำ  : ทัศนียภาพเกาะกูด
  พรรณไม้เขื่อนศรีนครินทร์ 
Flipbook 
ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติหมู่เกาะแสมสาร
  สำรวจศึกษาพรรณพืชหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด
 
พืชถิ่นเดียวและพืชหายากประเทศไทย

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................................................................................................
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ  ณ  ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ  ณ  ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

   คำกราบบังคมทูลถวายรายงาน  |  พระราโชวาท
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นางสร้อยทิพย์ ไตรฤทธิ์ ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ ศาลาดุสิดาลัย  เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

   
  นายพรชัย จุฑามาศ นำ นางสาวนภา กวินเลิศวัฒนา และ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนุรักษ์พันธุรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจการโครงการส่วนพระองค์  และกิจกรรมด้านต่างๆ ชองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ในโอกาสวันพืชมงคลประจำปี ๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา" จังหวัดน่าน  เพื่อทรงเปิดอาคารนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่ง บริษัท ขนส่งมวลชน มหาชน สมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าร่วมกันจัดสร้างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชที่หายากในท้องถิ่นและของประเทศ  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ( เครดิตภาพจากไทยรัฐและเนื้อหาข่าวจากไอเอ็นเอ็น )

   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๑  ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปติดตามก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านทุ่งตาหนอน อำเภอพนม จังหวัดสุรษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ (ข่าวจากมติชน)

   
  นายพรชัย จุฑามาศ นำ นางเสงี่ยม ว่องเวศน์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนุรักษ์พันธุรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

   
  นายพรชัย จุฑามาศ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพิชญศึกษา อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓

   
  นายพรชัย จุฑามาศ นำ นางสุรภีร์ โรจนวงศ์ ในนามมูลนิธิสุทธิพงษ์ ศรีวิกรม์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๓

   
  นายพรชัย จุฑามาศ นำ นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะผู้บริหารฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เมก้า คลาสิก ๒๐๐๗ สมทบทุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

   
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจการโครงการส่วนพระองค์  และกิจกรรมด้านต่างๆ ชองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ในโอกาสวันพืชมงคลประจำปี ๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓

   
  นายพรชัย จุฑามาศ นำ นายปรีชา ปริญญาพงษ์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน สนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓

   

  ข่าวย้อนหลัง

............................................................................................................................................................................................................................................

  ดอกไม้พระนามสิรินธร
พรรณพฤกษกวี : บทกวีชมพรรณไม้ในสวนจิตรลดา
สารพรรณพฤกษ์ : หลากหลายสาระเกี่ยวกับพืชพรรณ
พืชถิ่นเดียวและพืชหายากประเทศไทย
สรรพคุณสมุนไพร ๒๐๐ ชนิด รวบรวมและเรียบเรียงโดย เภสัชกรหญิง สุนทรี สิงหบุตรา
จุลินทรีย์ในดิน โดย รศ.ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร น้อมเกล้าฯ ถวาย ๒ พื้นที่และสวนสาธารณะร่วมสนองพระราชดำริ
งานสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่เกาะช้างและเกาะข้างเคียงจังหวัดระนอง เมษายน ๒๕๔๙
ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติหมู่เกาะแสมสาร
งานสำรวจเกาะยาวน้อย ยาวใหญ่ และเกาะข้างเคียง ๒๙ เมษายน-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
สำรวจเกาะพระทองหลังประสบภัยสึนามิ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ก่อนสำรวจใหญ่
งานสำรวจทรัพยากรเกาะพระทอง จังหวัดพังงา เมษายน ๒๕๔๘

 

 

 
............................................................................................................................................................................................................................................
 เพลงพระราชนิพนธ์ ' รัก'
  สารพรรณพฤกษ์
ปฏิทินงานสำรวจ
ปฏิทินฝึกอบรม อพ.สธ.
จุลสารชมรมฯ 
บทความพิเศษ อพ.สธ.
ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
มุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จำนวนผู้เข้าชม 

 

 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการl  ห้องสมุด อพ.สธ. I ฝากไฟล์ |
 l Home l Webboard l Guestbook I Web-Mail l  Office e-Mail l  สำนักงาน อพ.สธ. I   sitemap I ห้องฝากภาพ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖
E-mail: admin@plantgenetics-rspg.org

  New Page 1

 

 

 

  ...............................................................................................................................................................................
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร