ท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือและซีดีตามรายการข้างล่างนี้ได้โดยเข้าไปสั่งซื้อที่ RSPG BOOKSHOP หรือติดต่อโดยตรงที่ สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา โทร/โทรสาร 02-2821850 , 02-2820665 อ่านวิธีการสั่งซื้อใน RSPG BOOKSHOP เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางโครงการฯ จะได้จัดส่งหนังสือให้ตามที่ต้องการ อนึ่ง หนังสือที่ทางโครงการฯ จัดทำนี้มิได้มีจุดประสงค์ทางการค้า จึงไม่มีวางจำหน่ายทั่วไป ทั้งหมดล้วนเป็นเอกสารแนววิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของโครงการฯ แต่ก็เปิดโอกาสให้ผู้สนใจซื้อได้ในราคาที่ย่อมเยา ทั้งนี้เพื่อจะนำรายได้มาสมทบทุนในการพิมพ์หนังสือที่ให้ความรู้ในเชิงวิชาการเล่มอื่นๆ ต่อไป

 
admin          

 หนังสือโครงการฯ

   ชื่อหนังสือ - ผู้เรียบเรียง  

เนื้อหา

 
           
  พรรณไม้เขื่อนศรีนครินทร์
โดย อพ.สธ. สนองพระราชดำริโดย
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

พิมพ์กระดาษอาร์ต
234 หน้า
ราคา 300 บาท

  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร่วมกับคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สำรวจทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพ ตามเขื่อนต่างๆ เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนหนึ่งที่ทำการสำรวจ ในส่วนของพืชพรณดำเนินการและจัดพิมพ์เป็นหนังสือ โดยเนื้อหา ประกอบด้วย พรรณไม้ประจำสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี พรรณไม้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พรรณไม้เขื่อนศรีนครินทร์
         

  พันธุ์พืชนานาพรรณ
ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
รวบรวมโดย ดร.จำลอง เพ็งคล้าย
ISBN: 978-974-9958-29-2

พิมพ์กระดาษอาร์ต
271 หน้า
ราคา 250 บาท

  อพ.สธ.ร่วมกับหน่วยงานสนองพระราชดำริ ดำเนินการสำรวจทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในส่วนของพืชพรรณพบว่าพรรณไม้ท้องถิ่นที่มีค่อนข้างสมบูรณ์และหลากหลายรวมอยู่ในสภาพของป่าดิบแล้งเป็นส่วนใหญ่ พืท้องถิ่นเหล่านี้มีทั้งพืชที่ล่อแหลมต่อการใกล้สูญพันธุ์ พืชสมุนไพร อาหาร พืชมีพิษ ตลอดจนพืชที่ใช้เพื่อเป็นวัสดุปลูกสร้างต่างๆ
 
B 026        

  ปะการัง
โดย สุชนา ชวนิชย์ และ
วรณพ วิยกาญจน์
ISBN: 978-974-9958-30-8


พิมพ์กระดาษอาร์ต
90 หน้า
ราคา
250  บาท
  ผู้เรียบเรียงทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ร่วมเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยการ อพ.สธ.สำรวจทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพในพื้นที่เกาะและทะเลไทยมาอย่างยาวนาน

เนื้อหาเพื่อให้รู้จักปะการัง  การสำรวจปะการัง  การเกิดฟอกขาวของปะการัง  อนาคตของปะการัง  การเพาะเลี้ยงปะการัง ข้อมูลเกี่ยวกับปะการัง  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเล และปลา
B 1901        

  เอกสารประชุมวิชาการ
ทรัพยากรไทย
: ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย
(ภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์)
20-23 ตุลาคม 2552

ISBN :
978-974-9958-28-5
120 หน้า
ราคา 250 บาท
  เป็นเอกสารประชุมวิชาการครั้ง 4 ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2552 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี
 ประกอบไปด้วยผลงานวิจัยของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ในแขนงวิชาต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพและด้านชีวภาพ
B 1801        

  จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 3
ทรัพยากรไทย ภูมิปัญญาไทย
ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย
สู่เศรษฐกิจพอเพียง

ISBN: 978-974-9958-27-8
พิมพ์กระดาษอาร์ต
225 หน้า
ราคา 350 บาท

  หนังสือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรชาติ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประทศ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ที่ทรงมีพระราชดำริให้มีการศึกษาสำรวจตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล  เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรไทย ภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติสืบไป
 
B 1701        

 
  รวมชุดสิ่งมีชีวิตในทะเล บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง
มีทั้งหมด 5 เล่ม  (
B 1601-1605)
พิมพ์กระดาษอาร์ต
ราคาชุดละ 800 บาท   
  เป็นหนังสือชุดรวมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเลบริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง หนังสือชุดนี้มีจำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย
1. แพลงก์ตอนพืชทะเล
2. สาหร่ายทะเล
3. ฟองน้ำ เอคไคโนเดิร์มและเพรียงหัวหอม
4. หอยทะเล
5. ปลาทะเล
รวมรวมโดยอาจารย์และนักวิชาการจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้ร่วมกันศึกษาและสำรวจความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเล บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง ระหว่างปี 2544-2546 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณเกาะและทะเลไทย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( อพ.สธ.) โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.) กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ.. รายละเอียดของหนังสือดูจากด้านล่าง
         

  ปลาทะเล บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง
โดย.. สมหมาย เจนกิจการ

ISBN 978-974-9958-18-6
พิมพ์กระดาษอาร์ต 52 หน้า
ราคาเล่มละ 160 บาท 
  หนังสือปลาทะเล บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง เป็นคู่มือที่ใช้ประกอบการจำแนกชนิดปลาทะเลอย่างง่ายๆ ประกอบด้วยภาพถ่าย ชื่อสามัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทั่วไป ลักษณะเด่น และประโยชน์ของปลาแต่ละชนิด รวม 40 ชนิด โดยเรียงตามลำดับอักขระชื่อวงศ์
B 1605        

  หอยทะเล บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง
โดย.. ธีรพงศ์ ด้วงดี, กิติธร สรรพานิช, ไพลิน จิตรชุ่ม

ISBN 978-974-9958-19-3
พิมพ์กระดาษอาร์ต 76 หน้
ราคาเล่มละ 160 บาท
  หนังสือหอยทะเล บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง เป็นคู่มือที่ใช้ประกอบในการจำแนกหอยฝาเดียวและหอยสองฝาทะเลที่พบทั่วไปในพื้นที่ ประกอบด้วย ลักษณะทั่วไปของหอยแต่ละวงศ์ ลักษณะของสกุล การดำรงชีพ และบริเวณหรือระบบนิเวศที่พบ รวมทั้งภาพของหอยแต่ละวงศ์โดยได้พยายามคัดเลือกภาพถ่ายจากธรรมชาติเพื่อให้สามารถใช้ได้จริงในพื้นที่ หรือเป็นภาพของเปลือกหอยที่ได้จากการเก็บตัวอย่าง รวม 51 วงศ์
B 1604        

  ฟองน้ำทะเล เอคไคโนเดิร์มและเพรียงหัวหอม บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง
โดย.. สุเมตต์ ปุจฉาการ, สุชา มั่นคงสมบูรณ์

ISBN 978-974-9958-17-9
พิมพ์กระดาษอาร์ต 112 หน้า
ราคาเล่มละ 160 บาท
  หนังสือฟองน้ำทะเล เอคไคโนเดิร์มและเพรียงหัวหอม บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง เป็นคู่มือภาคสนามที่ใช้ประกอบการศึกษาธรรมชาติวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลโดยเฉพาะบริเวณแนวปะการัง ประกอบด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทั่วไป ภายถ่ายใต้น้ำ และการบรรยายลักษณะประจำชนิด รวมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับถิ่นอาศัยและแหล่งที่พบ
B 1603        

  สาหร่ายทะเล บริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง
โดย.. ศ.กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ , ธิดารัตน์ น้อยรักษา, ชัชชรี แก้วสุรลิขิต

ISBN 978-974-9958-20-9
พิมพ์กระดาษอาร์ต 74 หน้า  
ราคาเล่มละ 160 บาท
  หนังสือสาหร่ายบริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง เป็นคู่มือประกอบการจำแนกสาหร่ายทะเลอย่างง่ายๆ ประกอบด้วยรูปวิธานของสาหร่ายแต่ละกลุ่ม ภาพถ่ายและภาพวาด ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปและลักษณะเด่นของสาหร่ายแต่ละชนิด รวมทั้งแหล่งที่พบบริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง
B 1602        

  แพลงก์ตอนพืชทะเล บริเวณเกาะคราม
และเกาะใกล้เคียง
โดย.. สุนันท์ ภัทรจินดา,  อภิญญา ปานโชติ , เอกพล รัตนพันธ์, เกสร เทียรพิสุทธิ์ ,จิตรา ตีระเมธี, ลัดดา วงศ์รัตน์

ISBN 978-974-9958-21-6
พิมพ์กระดาษอาร์ต 78 หน้า
ราคาเล่มละ 160 บาท
  หนังสือแพลงก์ตอนพืชทะเลบริเวณเกาะครามและเกาะใกล้เคียง เป็นคู่มือที่ใช้ประกอบการศึกษาแพลงก์ตอนพืชทะเลกลุ่มไมโครแพลงก์ตอนอย่างง่ายๆ  ประกอบด้วยการจัดหมวดหมู่ของแพลงก์ตอนพืชทะเลแต่ละกลุ่ม ชื่อวิทยาศาสตร์ ภาพถ่าย และบรรยายลักษณะประจำชนิด รวมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างและวิธีการศึกษา

 
B 1601        

  เอกสารประชุมวิชาการ
ทรัพยากรไทย
: ประโยชน์แท้แก่มหาชน (ภาคบรรยาย, ภาคโปสเตอร์)
โดย. อพ.สธ.
ISBN 978-974-9958-16-2
พิมพ์กระดาษอาร์ต 126 หน้า พร้อมซีดี
ราคาเล่มละ 250 บาท
    
  เอกสารการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 3 ของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งงานจัดขึ้น ณ อาคารประชุมวิชาการ บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม -5 พฤศจิกายน 2550 เนื้อหาประกอบด้วยงานวิจัยของนักวิชาการในภาคบรรยาย 39 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 33 เรื่อง
B 1501        

  จากยอดเขาถึงใต้ทะเล 2
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ย..สู่..ประโยชน์แท้แก่มหาชน
ISBN 978-974-9958-22-3
พิมพ์กระดาษอาร์ต 216 หน้า
ราคาเล่มละ 350 บาท
  หนังสือที่จัดทำเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา และ สิบห้าปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานปณิธานงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื้อหาประกอบด้วยด้วยบทความมากมายเกี่ยวกับงานอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพที่ต่อเนื่องของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. รวมถึงแนวคิดการจัดทำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ฯลฯ
B 1401        


B 1301

  ประโยชน์และพิษภัยของพืช
ศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ
ISBN 974-9958-09-8
พิมพ์กระดาษอาร์ต 100 หน้า
ราคาเล่มละ 190 บาท

 

  เป็นหนังสือที่กล่าวถึง "ประโยชน์และพิษภัยของพืช" โดยแบ่งตามกลุ่มพืชตามลักษณะการใช้ประโยชน์ อาทิ พืชที่ใช้เป็นอาหารทั่วไป อาหารเสริมสุขภาพ   เป็นเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค  สีย้อม  สารกำจัดแมลง เครื่องสำอาง ไม้มงคล ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น  อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดที่ได้จากพืชรวมถึงอันตรายที่เป็นโทษต่อร่างกาย
 

  ซีดี การประชุมวิชาการ
ทรัพยากรไทย
:สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
โดย อพ.สธ.
ราคาแผ่นละ 150 บาท

 
  เป็นซีดีของการประชุมวิชาการครั้ง 3 ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2548 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ประกอบไปด้วยผลงานวิจัยของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ในแขนงวิชาต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพและด้านชีวภาพ


B 1201

  การประชุมวิชาการ
ทรัพยากรไทย
:สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
โดย อพ.สธ.
ISBN 974-9958-10-1
พ.ศ.2549
พิมพ์กระดาษอาร์ต  540 หน้า
ราคาเล่มละ 400 บาท มีซีดีประกอบ

 
  เป็นเอกสารประชุมวิชาการครั้ง 3 ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2548 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ประกอบไปด้วยผลงานวิจัยของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ในแขนงวิชาต่างๆ ทั้งทางด้านกายภาพและด้านชีวภาพ


B 1101

  พันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติ
โดย  พินัย ห้องทองแดง
ISBN
พ.ศ.2548
พิมพ์กระดาษอาร์ต 4 สี 118 หน้า
ราคาเล่มละ 400 บาท

** ใบแทรกแก้ไขข้อมูลหน้า 50-51

 
 

เป็นหนังสือที่รวบรวมพันธุ์ไม้ย้อมสี ประมาณ 50 ชนิด ที่ใช้ย้อมเส้นไหมให้ได้สีที่มีคุณภาพสูง พร้อมภาพและข้อมูลละเอียดทางพฤกษศาสตร์ของไม้ย้อมสีแต่ละชนิด มีพืชบางชนิดเป็นที่รู้จักกันดีในการย้อมเส้นไหมมาแต่โบราณกาล และมีหลายชนิดเป็นพืชพันธุ์ใหม่ที่ผู้เขียนและทีมงานได้ศึกษาวิจัย และพัฒนาการย้อมเส้นไหม ให้ได้สีที่มีคุณภาพสูง ในด้านความคงทนต่อการซักและแสง โดยผ่านมาตรฐานการทดสอบจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เทคนิคการย้อมสีอาจแตกต่างจากการย้อมแบบดั้งเดิมบ้างB 1001

  แพลงก์ตอน
โดย ผศ. ดร.มาลินี ฉัตรมงคลกุล  และนายชิดชัย จันทร์ตั้งสี
ISBN 974-9958-04-7
พ.ศ.2548
พิมพ์กระดาษอารต์ 4 สี 352 หน้า
ราคาเล่มละ 500 บาท


 
 

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานเรื่องแพลงก์ตอน เพื่อเป็นแนวทางศึกษาค้นคว้าในรายละเอียดต่อไป มี 23 บท เนื้อหาประกอบไปด้วยเรื่องราวของแพลงก์ตอนสัตว์และพืช อาทิ คำจำกัดความ การจำแนกกลุ่ม ประโยชน์ การเก็บตัวอย่าง  วิธีศึกษาแพลงก์ตอนด้วยกล้องจุลทรรศน์ ข้อมูลและรายะเอียดของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ในแต่ละบทมีคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ รูปร่าง แหล่งที่อยู่ ลักษณะเฉพาะ การสืบพันธุ์ ความสำคัญในระบบนิเวศของแพลงก์ตอนในแต่ละไฟลัม เป็นภาพสีของตัวอย่างแพลงก์ตอนถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์ประกอบ หรือแบบสเตอริโอ จำนวนทั้งสิ้น 212 ภาพB 901

  ศิลปะการวาดภาพพฤกษศาสตร์
โดย อาจารย์ลลิตา โรจนกร

ISBN 974-91707-6
พ.ศ.2548
พิมพ์กระดาษอารต์ 4 สี 52 หน้า
ราคาเล่มละ 1
00 บาท
 
 

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานและเทคนิคในการวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ (Botanical  Illustration) สามารถนำไปบูรณาการในวิชางานศิลปะวาดภาพซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และจะยังประโยชน์สำคัญในการสร้างเยาวชนให้เกิดความรักความผูกพันกับธรรมชาติ รวมทั้งได้เรียนรู้งานศิลปะที่เป็นแนววิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น อันเป็นเป้าประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งตามที่ทรงมีพระราชดำริไว้

 

 


 

  ซีดีโปรแกรมสื่อผสมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้พฤกษอนุกรมวิธานเบื้องต้น เอิร์ธ กับ แนท ตอนก้าวแรกกับพฤกษอนุกรมวิธาน จัดทำและนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดย นายภัทรชัย จุฑามาศ..เป็นชิ้นงานวิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สื่อสารเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราคาแผ่นละ 100 บาท
 
 

เนื้อหาหลักเพื่ออธิบายความหมายและประโยชน์ของพฤกษอนุกรมวิธานในขั้นเบื้องต้น ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในความหมายและประโยชน์ของพฤกษอนุกรมวิธาน เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักและทำความคุ้นเคยกับลักษณะสำคัญของพืชในส่วนต่างๆที่ใช้ในการจำแนกพืชตามหลักพฤกษอนุกรมวิธาน  เพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้และกระตุ้นให้อยากศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม


 

 

 


B 801

  หมู่เกาะแสมสาร ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติโดยคณะสำรวจพรรณพฤกษชาติ
ISBN 974-272-226-9
พ.ศ. 2542
พิมพ์กระดาษอาร์ต 4 สี 42 หน้า
ราคาเล่มละ 50 บาท
  เป็นผลจากการสำรวจเกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียง ของคณะสำรวจพรรณพฤกษชาติ ประกอบด้วยคณะปฏิบัติงานวิทยาการ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสำรวจความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพของหมู่เกาะแสมสาร  

 


B 401

 

  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดยคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนสมาชิก สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ISBN 974-272-252-8
พ.ศ.2543
พิมพ์กระดาษอาร์ต 4 สี 252 หน้า
ราคาเล่มละ 200 บาท

 

เป็นคู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ รับทราบเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการพระราชดำริของ      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่มาของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตัวอย่างการบูรณาการในการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ตัวอย่างศึกษาพรรณไม้ รายชื่อโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 

 


B 501

  ไม้พุทธประวัติ
ศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ

ISBN 974-272-224-2
พ.ศ.2544
พิมพ์กระดาษอาร์ต 4 สี 49 หน้า
ราคาเล่มละ 100 บาท
 

เป็นหนังสืออ้างอิงสนับสนุนด้านวิชาการให้กับโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ค้นคว้าจัดกลุ่มพรรณไม้ที่กล่าวในพระพุทธประวัติ เป็นสื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช


 

 

 

B 301
  ประโยชน์ของสมุนไพรในงานสวนฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดย ศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ

ISBN 974-8274-82-9
พ.ศ.2545
พิมพ์กระดาษอาร์ต 4 สี 263 หน้า
ราคาเล่มละ 100 บาท

 
 

เป็นหนังสือที่ใช้ค้นคว้าเกี่ยวกับพืชสมุนไพร เนื่องจากคนไทยใช้สมุนไพรมาแต่โบราณ และขณะนี้เป็นที่สนใจทั้งในประเทศและนานาทั่วโลก สมุนไพรที่ใช้อยู่บางชนิดผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ แต่ยังมีอีกจำนวนมากที่ใช้กันตามคำบอกเล่า ที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นคว้า วิจัย จึงเรียบเรียงนำมาใช้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 

 

B 601
  ทรัพยากรไทย อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิต สำนึกแห่งนักวิจัยไทย เล่ม 1
โดยคณะปฎิบัติงานวิทยาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากระราชดำริฯ

ISBN 974-8274-91-8
พ.ศ.2546
พิมพ์กระดาษอาร์ต 4 สี 386 หน้า
ราคาชุดละ 1,200 บาท (เล่ม 1 และ เล่ม 2)

 
 

บันทึกการศึกษาวิจัยจากการสำรวจทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ในพื้นที่ที่หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ  ใช้เป็นแบบอย่างในการศึกษาชีวภาพต่างๆ ซึ่งเป็นรายละเอียดจากการนำเสนอในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสำนึกแห่งนักวิจัยไทย ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2544 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดในหนังสือน่าที่จะได้เผยแพร่ให้เยาวชนและบุคลทั่วไป ได้รับทราบผลงานของคณะปฎิบัติงานวิทยาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ได้ดำเนินตามพระราชดำริ และพระราชกระแสรับสั่ง ในการอนุรักษ์พืชพรรณและทรัพยากรของประเทศ

 

 

B 701
  ทรัพยากรไทย อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสำนึกแห่งนักวิจัยไทย เล่ม 2
โดยคณะปฎิบัติงานวิทยาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก       พระราชดำริฯ

ISBN 974-8274-92-8
พ.ศ.2546
พิมพ์กระดาษอาร์ต 4 สี 263 หน้า
ราคาชุดละ 1,200 บาท (เล่ม 1 และ เล่ม 2)
 

ป็นบันทึกการจัดประชุมวิชาการนิทรรศการทรัพยากรไทย : อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสำนึกแห่งนักวิจัยไทย     ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2544 ณ ศาลา   พระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคณะปฎิบัติงานวิทยาการ จากหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชดำริ และมีบทคัดย่อการศึกษาวิจัยในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 

 

 

B 101
  การประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต
โดยคณะปฎิบัติงานวิทยาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ISBN 974-13-2329-8
พ.ศ.2546
พิมพ์กระดาษปอนด์ ขาวดำ 4 สี 451 หน้า
ราคาเล่มละ 100 บาท

 
 

เป็นรายงานความก้าวหน้า การศึกษาวิจัยจากสำรวจทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ต่อจากการศึกษาที่ผ่านมาจากการประชุมวิชาการครั้งก่อนในปี 2544

 

 

B 201
  จากยอดเขาถึงใต้ทะเล
คณะปฎิบัติงานวิทยาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ISBN 974-912030-2
พ.ศ. 2546
พิมพ์กระดาษอาร์ต 4 สี 174 หน้า
ราคาเล่มละ 200 บาท

 
 

ที่มาของหนังสือ จากยอดเขาสู่ใต้ทะเล เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2541 ที่ให้มีการศึกษาตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เทิดพระเกียรติในวโรกาสพระชนมายุครบ 4 รอบ ในการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2546 ณ สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสิต หนังสือประกอบด้วยเนื้อหาเรื่องราว จากการสำรวจ ค้นคว้า วิจัย และการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หิน แร่ ดิน ทรัพยากรทางชีวภาพ จากสิ่งที่เล็กที่สุด ในฐานะของผู้ย่อยสลาย ผู้ผลิต และผู้บริโภคภายใต้ระบบนิเวศน์ นับตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นเรื่องการเรียนรู้ทรัพยากร การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตสำนึก

 

 
  l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
  l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร