รายชื่อวิทยานิพนธ์
ที่ได้รับการสนับสนุนโดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

 
 

                                                             

 
 
           
           
   

หน้า  1     2     3

   
 
 
     
 

พรชัย จุฑามาศ. 2524. ผลของ -Cyclopropyl -- (4 - Methoxyphenyl) -5- Pyrimidinemethanol ที่มีต่อการเจริญเติบโตของดาวเรืองพันธุ์ ซอฟเวอเรน. กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
(Effects of -Cyclopropyl -- (4 - Methoxyphenyl) -5- Pyrimidinemethanol on Growth of Marigold CV. Sovereign)  : บทคัดย่อ :

ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์. 2536. การเลี้ยงเซลล์แขวนลอยของหวายตะค้าทอง. กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
[Suspension Culture in Wai Takathong (Calamus caesius Blume.)] : บทคัดย่อ :
PIYARAT  PARINYAPONG. 2002. An Analysis of Antirrhinum majus Cyclin A20 and Cyclin D1 Function in Arabidopsis thaliana . England: Doctor of Philosophy, The University of Liverpool : บทคัดย่อ :

PATARACHAI CHUTHAMAS. 2004. Development of Computer Multimedia on a Part of Plant Taxonomic Study for E-Learning of School Botanical Garden, Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative of her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn. Bangkok: Master of Science (Development Communication), Kasetsart University  : บทคัดย่อ :

AROONRAT MEEKIJJAROENROJ. 2004. Palm (Arecaceae) / pollinator interactions: case study of two palm species, Calamus castaneus, Phoenix canariensis and floral fragrance chemistry. France: Doctor of Biologie Integrative, University Montpellier II : บทคัดย่อ :

PRADIT  LENGBAMROUNG. 2005. Cloning and Molecular Characterization of  - and b- Amylases in Thai Cassava (Manihot esculenta Crantz). Bangkok : Master of Science (Agricultural Biotechnology), Kasetsart University  : บทคัดย่อ :

NUTTHAPORN RUCHIKACHORN. 2005. Endophytic Fungi of Cassia Fistula L. England: Doctor of Philosophy, Liverpool John Moores University  : บทคัดย่อ :

ARAYA  CHOCHAI. 2003. The Utility of the 3 Region of ndhF in Studies of the Fabales: What is the sister group to the Fabaceae?. England: Master of Plant Diversity, University of Reading  : บทคัดย่อ :

THITAPORN SUKHOTU. 2004. Genetic Differentiation in the Andean Cultivated Potatoes Revealed by Molecular Markers. Japan: Doctor of Philosophy (Biological Resource Utilization), Kobe University  : บทคัดย่อ :

ศิริกุล เกษา. 2548. การอนุรักษ์เชื้อพันธุ์จำปีสิรินธร Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin ในหลอดทดลองโดยการเก็บรักษาในภาวะชะลอการเจริญและการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว. กรุงเทพมหานคร: วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   
(In vitro Germplasm Conservation of  Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin in Minimal Growth Condition and by Cryopreservation) : บทคัดย่อ :


 
 
 

HOME