สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรความก้าวหน้า
ของกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการส่วนพระองค์ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ในวันพืชมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 

นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๖ โรงเรียน : โรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง  จังหวัดจันทบุรี, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) จังหวัดพัทลุง, โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  จังหวัดแพร่, โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม  จังหวัดชัยภูมิ  และ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม         จังหวัดบุรีรัมย์
 

กลับหน้าหลัก