แบบแสดงความประสงค์ในการศึกษาดูงาน ศูนย์ฯ คลองไผ่ฯ

 
ข่าวปี 2551 ข่าวปี 2552 ข่าวปี 2553 ข่าวปี 2554 ข่าวปี 2555  

  : แนะนำศูนย์ฯ : ร้านหยาดป่า :  กลับหน้าหลัก

 
 

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คหกรรม) ในรายวิชาการสอนทอผ้าด้วยกี่กระตุก จำนวน 15 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษากระบวนการย้อมไหมและด้ายจากสีธรรมชาติ ศึกษาสวนพันธุ์ไม้ที่ใช้ย้อมสี

   
 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 136 คน เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่

   
 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบ ACMECS โครงการ Strengthaning of Reserch Capability of the ACMECS’ Human Resources โดยเป็นความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 11 คน ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่

   
 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 6/2555 จำนวน 60 คน ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่

   
 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรมเป็นข้าราชการราชทัณฑ์ระดับปฏิบัติงานบรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ 110 จำนวน 140 คน และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาข้าราชการ จำนวน 2 คน ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง กระบวนการ ระเบียบ วินัย กฎเกณฑ์ และจรรยาบรรณในงานราชทัณฑ์ มีทัศนคติในการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

   
 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และพนักงานฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3, 9, 16 และ 21 กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 4 รุ่น ทั้งหมด 578 คน เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ เพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศของงาน

   
 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 4/2555 จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่

   
 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 136 คน เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อพ
.สธ.
คลองไผ่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

   
 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพฯ จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ เพื่อเรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงสามารถนำไปประยุกต์กับงานที่ได้รับผิดชอบ

   
 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 3/2555 จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานภายในศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่

   
 


วันที่ 9 เดือนมกราคม  พ ศ. 2555 ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ได้ต้อนรับคณะ อาจารย์และ
นักเรียน จากโรงเรียนบึงโขงหลง  จ. บึงกาฬ มาศึกษาดูงาน  ณ ศูนย์ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ 
ต. คลองไผ่  อ. สีคิ้ว  จ. นครราชสีมา จำนวน 106 คน โดยมีนักเรียน จำนวน 100 คน และ อาจารย์ จำนวน 6 คน   

แนะนำศูนย์ฯ : ร้านหยาดป่า :  กลับหน้าหลัก