วัตถุประสงค์ และ คุณสมบัติของโปรแกรม   (996 k)
    คำแนะนำในการใช้โปรแกรม  (24 k)
    คำแนะนำระบบภายในโปรแกรม 1 (188 k)
   คำแนะนำระบบภายในโปรแกรม 2   (190 k)
    คำแนะนำระบบภายในโปรแกรม 3   (236 k)
    คำแนะนำระบบภายในโปรแกรม 4  (210 k)
    คำแนะนำระบบภายในโปรแกรม 5  (187 k)
    คำแนะนำระบบภายในโปรแกรม 6 (154 k)
    กิติกรรมประกาศ  (119 k)

 

 หมายเหตุ :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ทะยอยจัดส่งซีดีโปรแกรมสื่อผสมฯ พร้อมคู่มือให้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่แล้ว หากสมาชิกโรงเรียนใดยังไม่ได้รับ ให้แจ้งกลับมาที่โครงการฯ โดยด่วน

 
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l  ห้องสมุด อพ.สธ. I
 l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l  Office e-Mail l  สำนักงาน อพ.สธ. I  หน่วยพฤกษศาสตร์ อพ.สธ. I sitemap I e-card I ห้องฝากภาพ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร