.............................................................................................................

            โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้เพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์“ม่วงเทพรัตน์” ที่ ห้อง ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงนื้อเยื่อพืช สวนจิตรลดา กทม. และที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลองไผ่ ลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป้าหมาย จำนวน ๑๕๕,๕๕๕ ขวด เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๕๕ พรรษา และจัดจำหน่าย “ม่วงเทพรัตน์” ในราคาขวดละ ๑๕๕ บาท รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นทุนก่อตั้ง “มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”ต่อไป

 
  ติดต่อซื้อได้ที่สำนักงาน อพ.สธ. สวนจิตรลดา โทร. 02-2821850, 02-2820665 ในเวลาราชการ