ฉบับที่ 1/2554  
 


ประธานชมรมฯ 


สนใจติดต่อขอสมัครสมาชิกและขอรับจุลสารได้ที่ : ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต  กรุงเทพ 10303 โทร. - โทรสาร. 0-2282 1850 , 0-2282 0665