การดูแลรักษา
(ขณะอยู่ในขวดเนื้อเยื่อ)
 
 

ห้ามเปิดฝาโดยเด็ดขาด ก่อนนำออกปลูก (จะเปิดฝาได้ก็ต่อเมื่อจะออกปลูกแล้วเท่านั้น)

ห้ามเก็บในที่ที่ไม่มีแสง อุณหภูมิต่ำกว่า 22°C หรือสูงกว่า 30°C
ห้ามตากแดดโดยเด็ดขาด