--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
 
แบบแสดงความประสงค์ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่
  20-26 ธันวาคม 2556   งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ณ เขื่อนศรีนครินทร์
  2-3 ธันวาคม 2556   โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
  2 ธันวาคม 2556   สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
  28 พฤศจิกายน 2556   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
  22 พฤศจิกายน 2556   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หน่วยการเรียนจังหวัดนครราชสีมา
  17 พฤศจิกายน 2556   สำนักงานศาลยุติธรรม
  16 พฤศจิกายน 2556   คุณพรชัย จุฑามาศ พร้อมคณะ
  7 พฤศจิกายน 2556   รายการดูให้รู้
  2 พฤศจิกายน 2556   โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
  31 ตุลาคม 2556   ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอำเภอปากช่อง
  26-27 ตุลาคม 2556   กิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
  9 ตุลาคม 2556   โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์) อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  4 ตุลาคม 2556   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
  3 ตุลาคม 2556   อาสาสมัครชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ
  28 กันยายน 2556   สำนักงานศาลยุติธรรม
  28 กันยายน 2556   สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO)
  20 กันยายน 2556   สถาบันปลูกป่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  19 กันยายน 2556   โรงเรียนบ้านวังกระสวย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  18 กันยายน 2556   หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  18 กันยายน 2556   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
  13 กันยายน 2556   ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  13 กันยายน 2556   โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จังหวัดนครราชสีมา
  12 กันยายน 2556   หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
  12 กันยายน 2556   คุณกอบกุล กาญจนาลัย พร้อมคณะ
  12 กันยายน 2556   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
  9 กันยายน 2556   อพ.สธ. คลองไผ่ ร่วมประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการ
เผยแพร่ถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
  8 กันยายน 2556   คุณอมรา จุฑามาศ พร้อมคณะ
  3 กันยายน 2556   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๗ จังหวัดมหาสารคาม
  29-31 สิงหาคม 2556   โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก
  24 สิงหาคม 2556   รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง
  23 สิงหาคม 2556   โรงเรียนประสารวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
  16 สิงหาคม 2556   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
  14 สิงหาคม 2556   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  7 สิงหาคม 2556   โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  7 สิงหาคม 2556   โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
  1 สิงหาคม 2556   อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  31 กรกฏาคม 2556   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
  31 กรกฏาคม 2556   เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. คลองไผ่ ศึกษาดูงานสถานีวิจัยลำตะคอง
  25 กรกฏาคม 2556   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
  19,26 กรกฏาคม 2556   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  18 กรกฏาคม 2556   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโพธิ์
  15 กรกฏาคม 2556   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
  5 กรกฏาคม 2556   กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  3 กรกฏาคม 2556   วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2 กรกฏาคม 2556   โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
  25 มิถุนายน 2556   สถานีวิจัยลำตะคอง
  19 มิถุนายน 2556   ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  18-20 มิถุนายน 2556   ศูนย์ กศน. อำเภอหนองหงส์ จ. บุรีรัมย์
  18-20 มิถุนายน 2556   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
  14 มิถุนายน 2556   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  13 มิถุนายน 2556   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา
  12 มิถุนายน 2556   วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
  5-6 มิถุนายน 2556   คณะผู้เข้าฝึกอบรมงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 6-2556
  2 มิถุนายน 2556   คุณพรชัย จุฑามาศ พร้อมคณะ
  22 พฤษภาคม 2556   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  19 พฤษภาคม 2556   คุณพรชัย จุฑามาศ พร้อมคณะ
  17 พฤษภาคม 2556   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  10 พฤษภาคม 2556   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
  8-9 พฤษภาคม 2556   คณะผู้เข้าฝึกอบรมงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2-2556
  23 เมษายน 2556   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  19 เมษายน 2556   ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-นครราชสีมา
  19 เมษายน 2556   โครงการ women Society for Success
  5 เมษายน 2556   คณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที 11-2556
  23 มีนาคม 2556   คณะผู้เข้าอบรมในโครงการ ACMECS
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  15 มีนาคม 2556   โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
  22 กุมภาพันธ์ 2556   คณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที 10-2556
  21 กุมภาพันธ์ 2556   อบต.หนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราสีมา
  19 กุมภาพันธ์ 2556   อบต.ปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
  14 กุมภาพันธ์ 2556   โรงเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
  6 กุมภาพันธ์ 2556   อบต.วังทอง จังหวัดกำแพงเพชร
  1 กุมภาพันธ์ 2556   คณะเจ้าหน้าที่งานนำชมและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวางแผน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
  1-2 กุมภาพันธ์ 2556   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี
  29 มกราคม 2556   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
  29 มกราคม 2556   กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพ
  25 มกราคม 2556   คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  23 มกราคม 2556   อบต.บ้านคลองสวน สมุทรปราการ
  17-18 มกราคม 2556   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา 2
  11 มกราคม 2556   คณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที 8-2556
  10 มกราคม 2556   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
         
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665