--- กลับหน้าหลัก  
 
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
 
แบบแสดงความประสงค์ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่
  20 ธันวาคม 2557   บุคลากรฝ่ายปกครองจังหวัดอ่างทอง
  19 ธันวาคม 2557   สถาบันพระประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
  16 ธันวาคม 2557   นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่ ส.ป.ก.นครปฐม
  15 ธันวาคม 2557   ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ (แรกรับ) รุ่นที่ 118
  8 ธันวาคม 2557   นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี
  1 ธันวาคม 2557   ข้าราชการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  28 พฤศจิกายน 2557   ผู้เข้าอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (3 สาระฯ)
  18 พฤศจิกายน 2557   นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร
  11 พฤศจิกายน 2557   นักศึกษาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
  8 พฤศจิกายน 2557   คุณพรชัย จุฑามาศ และคณะ
  7 พฤศจิกายน 2557   นักศึกษาสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จ.นครราชสีมา
  22 ตุลาคม 2557   หมอดินอาสาประจำตำบลและเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
  17 ตุลาคม 2557   ตัวแทนชุมชนจากโครงการจัดการภูมิปัญญาชุมชนฯ มรภ.เพชรบุรี
  6 ตุลาคม 2557   โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร จ.นครราชสีมา
  3 ตุลาคม 2557   โรงเรียนมัธยมแมด จ.อำนาจเจริญ
  2 ตุลาคม 2557   จนท. สวนสัตว์อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
  22 กันยายน 2557   ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ รุ่นที่ 116
  17 กันยายน 2557   นักศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี
  11 กันยายน 2557   โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
  8-9 กันยายน 2557   โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี
  6 กันยายน 2557   ศิษย์เก่า ม.เกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 29
  4 กันยายน 2557   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา
  26 สิงหาคม 2557   นักเรียนโรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม จ.นครราชสีมา
  25 สิงหาคม 2557   นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการของ อบต.หนองจะบก จ.นครราชสีมา
  22 สิงหาคม 2557   นักเรียนโรงเรียนประสารวิทยา จ.นครราชสีมา
  22 สิงหาคม 2557   คณะผู้เข้าฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 10_2557
  13-14 สิงหาคม 2557   นักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ห้วยราช
  8 สิงหาคม 2557   เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ม.นเรศวร
  7 สิงหาคม 2557   คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 7-2557
  18 กรกฎาคม 2557   กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม จังหวัดอุทัยธานี
  17 กรกฎาคม 2557   นักเรียนจากตำบลบึงอ้อ จังหวัดนครราชสีมา
  9 กรกฎาคม 2557   สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  8 กรกฎาคม 2557   ร.ร. หนองบัว นำโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าลำตะคลองชลภาวัฒนา
  7-10 กรกฎาคม 2557   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
  4 กรกฎาคม 2557   คณะครู ก.7 รุ่นที่ 9
  28 มิถุนายน 2557   เกษตรกรผู้ทำหม่อนไหม จ.อุทัยธานี
  24 มิถุนายน 2557   คณะผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ป่าไม้
  19-20 มิถุนายน 2557   คณะนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา ปทุมธานี
  13 มิถุนายน 2557   อาจารย์และบุคคลากรโรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
  12 มิถุนายน 2557   คณะผู้เข้าอบรมโครงการเพาะปลูกสมุนไพรอินทรีย์ โดยม.สงขลานครินทร์
  11 มิถุนายน 2557   เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  24 เมษายน 2557   คณะผู้เข้าฝึกอบรมสัมมนาโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี
และเสริมสร้างความปรองดอง 2557
  23 เมษายน 2557   นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมี่
  10 เมษายน 2557   เจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
  10 เมษายน 2557   คณะอบต.นาขอม และผู้นำชุมชน นำโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้
  20 มีนาคม 2557   โรงเรียนบ้านหนองรังกา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  19 มีนาคม 2557   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา
  14 มีนาคม 2557   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
  28 กุมภาพันธ์ 2557   โรงเรียนบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
  18 กุมภาพันธ์ 2557   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
  18 กุมภาพันธ์ 2557   สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี
  12 กุมภาพันธ์ 2557   โครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อสันติภาพ กองบัญชาการกองทัพไทย
  8 กุมภาพันธ์ 2557   คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
  6,27 กุมภาพันธ์ 2557   สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวนน จ. ชลบุรี
  27 มกราคม 2557   คณะกรรมการกองทุนประกันสุขภาพ อบต.คอโค จังหวัดสุรินทร์
  24 มกราคม 2557   คณะครูที่เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  15-16 มกราคม 2557   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
  10 มกราคม 2557   ข้าราชการราชทัณฑ์บรรจุใหม่ รุ่นที่ 115
         
   
 
     
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
โทร. 0-2282-1850, 0-2282-0665 โทรสาร 0-2282-0665