ย้อนกลับ

   

ชื่อหัวข้อในแผนแม่บทฯ

ดาวน์โหลดไฟล์PDF

 
    1.ร่างแผ่นรองหน้าปกแผนแม่บท 7 เล่ม 1
 
    2.ร่างคำนำแผนแม่บท 5 ปีที่เจ็ด
 
    3.ร่างแผนแม่บท7_1
 
    4.ร่างแผนแม่บท7_2_3
 
    5.ร่างแผนแม่บท7_4_5_6_7
 
    6.ร่างแผนแม่บท7_8_9_10_11
 
    7.12ร่างแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด
 
    8.13ร่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G1
 
    9.13ร่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G2
 
    10.13ร่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G3
 
    11.13ร่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G4
 
    12.13ร่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G5_G6
 
    13.13ร่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G7
 
    14.13ร่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G8
 
   

15.13ร่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G9

 
    16.13ร่างแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท7_G10
 
    17.ร่างแผนแม่บท7_14_15_16_17_18_19_20
รออัพโหลด
 
         
    ภาคผนวก    
    18.ร่างประมวลพระราชดำริ 5 ปีที่เจ็ด
 
    19.ร่างสำเนาพระราชกระแสเรื่องแผนการจัดการงบประมาณ อพ.สธ.
รออัพโหลด
 
    20.ร่างขั้นตอนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการฯ และงบประมาณ
ตามแนวทางการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.
รออัพโหลด
 
    21.ร่างขั้นตอนการขอสนองพระราชดำริ อพ.สธ. โดยหน่วยงานต่าง ๆ
รออัพโหลด
 
    22.ร่างศูนย์แม่ข่ายประสานงาน และ ศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
รออัพโหลด
 
    23.ร่างสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงาน
อพ.สธ.-กระทรวงศึกษาธิการ
รออัพโหลด
 
    24.ร่างสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงาน อพ.สธ. 
รออัพโหลด
 
    25.ร่างแผนภาพการดำเนินงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
รออัพโหลด
 
    26.ร่างขั้นตอนการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นและ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผ่านการดำเนินงานโดยจังหวัด
รออัพโหลด
 
    27.ร่างประกาศ อพ.สธ. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รออัพโหลด
 
    28.ร่างประกาศ อพ.สธ. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท
รออัพโหลด
 
    29.ร่างคำนิยามของคำศัพท์เฉพาะที่นิยมใช้ในการดำเนินงานอพ.สธ.
รออัพโหลด
 
    30.ร่างทำเนียบผู้บริหาร อพ.สธ.
รออัพโหลด