ดาวน์โหลด แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก
  ดาวน์โหลด แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ
  ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก