รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน “ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 - 4

  รายละเอียด
วิธีการสมัคร


Download
ใบสมัคร

 

ตามที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖
ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่กระจายการระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเลื่อนวันจัดงานข้างต้น

สำนักพระราชวังได้แจ้งว่า ทรงมีพระราชานุญาต และเสด็จทรงเปิดงานในวันที่
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอแจ้งกำหนดการจัดงานฯ ในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน
ถึง ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ข้อพิจารณาในการจัดทำขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
(งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น)
ข้อพิจาณาในการจัดทำพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
(งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น)
สไลด์การประชุมศูนย์แม่ข่ายฯ - ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
(นำเสนอ 10 มี.ค. 63)
กำหนดการประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กำหนดการประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
กำหนดการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
กําหนดการประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๙
การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
และ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ ๑
/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
และ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่
๑/๒๕๖๒


วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลด แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก

การประชุมหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ (กลุ่มที่ 8)

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมศาลามหามงคล สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดสไลด์การประชุม
ดาวน์โหลดเอกสารประชุม

ดาวน์โหลดใบสั่งจองม่วงเทพรัตน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ๒๕๖๐ ของมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ
ถวายเงินจากการจัดกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลาขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าถวายเงิน
เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ "พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร" ในพื้นที่บ้านน่านมั่นคง
ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
      นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลาขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าถวายเงิน
เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ "พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร" ในพื้นที่ตำบลเชียงกลาง
อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้บริหารบริษัท เอ็ม พี บี๕ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในโครงการฟื้นฟู
ปะการังแบบอาศัยเพศ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจการโครงการส่วนพระองค์  และกิจกรรมด้านต่างๆ องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ในโอกาสวันพืชมงคลประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำนายพินิจ บุญเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และนางสาวัน ตัน ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท
ไทยอินโดปาล์มออย แฟคทอรี จำกัดพร้อมคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสนับสนุน
การดำเนินโครงการ "พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร" เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
     
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม
ปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เพื่อสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระ และสมทบทุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก พื้นที่เกาะมันใน อำเภอแกลง จ.ระยอง
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
สนับสนุนการดำเนินโครงการ "รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
บริเวณพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้ากิจการโครงการส่วนพระองค์  และกิจกรรมด้านต่างๆ องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ในโอกาสวันพืชมงคลประจำปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๙
   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ [พระราชดำรัสเปิดประชุมฯ]
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯเมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้สนับสนุน โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
  นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นำคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก" ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ [พระราชดำรัสเปิดประชุมฯ]

     
 

ลิงค์หน้าเวบเดิม  ข่าวย้อนหลัง

............................................................................................................................................................................................................................................

  ดอกไม้พระนามสิรินธร
พรรณพฤกษกวี : บทกวีชมพรรณไม้ในสวนจิตรลดา
สารพรรณพฤกษ์ : หลากหลายสาระเกี่ยวกับพืชพรรณ
พืชถิ่นเดียวและพืชหายากประเทศไทย
สรรพคุณสมุนไพร ๒๐๐ ชนิด รวบรวมและเรียบเรียงโดย เภสัชกรหญิง สุนทรี สิงหบุตรา
จุลินทรีย์ในดิน โดย รศ.ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร น้อมเกล้าฯ ถวาย ๒ พื้นที่และสวนสาธารณะร่วมสนองพระราชดำริ
งานสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่เกาะช้างและเกาะข้างเคียงจังหวัดระนอง เมษายน ๒๕๔๙
ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติหมู่เกาะแสมสาร
งานสำรวจเกาะยาวน้อย ยาวใหญ่ และเกาะข้างเคียง ๒๙ เมษายน-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
สำรวจเกาะพระทองหลังประสบภัยสึนามิ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ก่อนสำรวจใหญ่
งานสำรวจทรัพยากรเกาะพระทอง จังหวัดพังงา เมษายน ๒๕๔๘

 

 

 
............................................................................................................................................................................................................................................
 เพลงพระราชนิพนธ์ ' รัก'
  สารพรรณพฤกษ์
ปฏิทินงานสำรวจ
ปฏิทินฝึกอบรม อพ.สธ.
จุลสารชมรมฯ 
บทความพิเศษ อพ.สธ.
ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
มุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
eXTReMe Tracker
 

             จำนวนผู้เข้าชม  

statistics for vBulletin
 l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการl  ห้องสมุด อพ.สธ. I
 l Home l Webboard l Guestbook I Web-Mail l  Office e-Mail l  สำนักงาน อพ.สธ. I   sitemap I ห้องฝากภาพ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖
E-mail: admin@plantgenetics-rspg.org

  New Page 1

 
 

 

  ...............................................................................................................................................................................
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

สนับสนุนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดย