ย้อนกลับ    กลับหน้าหลัก 

 

 

รายชื่อคณะปฏิบัติงาน

 

รายชื่อคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.

คณะเจ้าหน้าที่ อพ.สธ.

 

1.         ดร. จำลอง เพ็งคล้าย                    

2.         ดร. พิศิษฐ์ วรอุไร                                  

3.         นายพรชัย จุฑามาศ                       

4.         ดร.ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์                            

5.         นายมรกต วัชรมุสิก                                 

6.         ส.ต. คงเดช คุ้มวัน                       

7.         น.ส. แพรวพรรณ  พัทธยุติ                

8.         ดร.สมราน สุดดี                        

9.         นายปิยชาติ ไตรสารศรี                           

10.      น.ส. วิภารัตน์ เทพแก้ว                           

11.      นายธวัชชัย วงศ์ประเสริฐ                      

12.      นายขจรศักดิ์ วรประทีป                          

13.      น.ส. วิไลลักษณ์ ช่วงวิวัฒน์                    

14.      น.ส. สิริกานต์ ชัยพร                               

15.      นายอำนวย สุขสุพุฒิ                                

16.      น.ส.สุญาณิกา ลำเจียกเทศ                      

17.      นายทองใบ ไทยเจริญ                             

18.      นายธีรยุทธ ปลื้มจิต (1)                         

19.      นายสมรัก สุขสุสาสน์ (2)                       

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. ชุดสำรวจความหลากหลายสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

1.       ผ.ศ. ธีรวรรณ นุตประพันธ์                                              

2.       ผศ. ดร.วิเชฤฐ์ คนซื่อ

3.       น.ส. พัชร คณาสวรรค์

4.       นายอนุสรณ์ ปานสุข

5.       นายปรวีร์ พรหมโชติ

6.       นายกันต์ นิติโรจน์    

7.       น.ส.ธาริณี โลนุชิต

2. ชุดสำรวจความหลากหลายแพลงก์ตอน

1.       อ.นนทวิชญ ตัณฑวณิช                                               

2.       นายรัฐเขต มุสิกภัทร

3. ชุดสำรวจสัตว์เลื้อยคลาน

1.       อ.ดร. วรัญญา อรัญวาลัย                            

2.       นายฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ

3.       นายปรัชญาพร วันชัย

4.       นายรัชต โปชวะวณิช

4. ชุดงานประชาสัมพันธ์ “ความรู้คือประทีป”

1.       นายอาทิตย์ ยศยอด

2.       นายศุภฦกษ์ ภาคหาญ

3.       นายนพดล อินทรเสนา                            

5. ชุดสำรวจหิน

1.        ร.ศ วิโรจน์ ดาวฤกษ์                   

2.       อ.ปิยวัฒน์ บูรณศิลปิน

6. สำรวจความสมบูรณ์ของแนวปะการัง

1.       อ.ดร.วรณพ วิยกาญจน์                               

2.       นางสาวชโลธร รักษาทรัพย์    

3.       นางสาวเทพสุดา ลอยจิ้ว

7. สำรวจความหลากหลายของทากเปลือย                                

1.       ผศ. ดร. สุชนา ชวนิชย์                                      

2.       นางสาวศิริวรรณ อัศวอัจฉริยะกุล

3.       นายปวีณ จิตร์ภิรมย์ศรี                   

8. ชุดสำรวจปลา

1.       อ.กรณ์รวี           เอี่ยมสมบูรณ์                         

2.       นางสาวอารีรัตน์ รุ่งศิริเมธากุล

3.       นางสาวณัฐสุดา ศิริธรรม

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9. ชุดสำรวจแพลงก์ตอนทะเล

1.       ผ.ศ. สุนันท์ ภัทรจินดา                             

2.       ดร.จิตรา ตีระเมธีกุล  

3.       น.ส.ณัฐวดี ภูคำ

4.       นายภูริภัทร หุวะนันทน์          

5.       นายเอกพล รัตนพันธ์

10. ชุดสำรวจสิ่งมีชีวิตชายฝั่งทะเล

1.       ศ. กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์  หัวหน้าชุด

2.       นางสาวเกสร เทียรพิสุทธิ์

3.       นางสาวจริยาวดี สุริยะพันธ์                                    

11. ชุดสำรวจสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล

1.       นาย สุเมตต์ ปุจฉาการ                                

2.       นายกิติธร สรรพานิช               

3.       นายอลงกรณ์ พุดหอม

4.       นางชัชรี แก้วสุรลิขิต

5.       นางสาวธิดารัตน์ น้อยรักษา

6.       นางสาวชนัดดา เกตุมา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

12. ชุดสำรวจความหลากหลายของไลเคน 

1.       นางกวินนาถ  บังเรือง                                

2.       นายสัญญา มีสิบ

3.       นางสาวพิมพา  นิรงค์บุตร

4.       นายเวชศาสตร์ พลเยี่ยม                             

5.       นางสาวพรเพ็ชร พรพรหม

6.       นายขจรศักดิ์ วงศ์ชวรัตน์

 

กรมวิชาเกษตร

13. ชุดสำรวจแมลง แมงมุม เสี้ยนนม

1.       นายสุทธิสันต์ พิมพะสาลี                          

2.       นายภควิน ด่านกิตติภากูล

3.       นายธนภูมิ จามิกรานนท์

4.       นายณัฐดนัย ลิขิตตระการ

 

กรมป่าไม้

14. ชุดสำรวจปลวก

1.       นางสาวกฤษณา ชายกวด                           

2.       นางสาวดวงใจ เพ็ชรศรี

3.       นางสาววรรษชล เพ็งแย้ม

4.       นายราเชนย์ เพชรประสงค์

5.       นายธงชัย จิตตวรกุล

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

15. สำรวจสัตว์เลื้อยคลาน

1. นายนเรศ แก้วพิทักษ์                                       

2. นายเอกชัย เวชสุวรรณ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

16. ชุดสำรวจความหลากหลายทรัพยากรกายภาพ- ชีวภาพ

1.        นายบวร ไชยษา                                           

2.        อ.ดร.สุจิตรา สืบนุการณ์

3.        อ.ปริญญา มูลสิน

4.        อ. สพ.ญ. สุรีรัตน์ บุตรพรหม

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

17. ชุดสำรวจแหล่งน้ำจืด ปากคลองและชายฝั่งทะเล  หญ้าทะเล

1.       นายวชิระ เหล็กนิ่ม                                     

2.       นายสืบพงศ์ สงวนศิลป์                           

3.       นางสาวกริ่งผกา วังกุรางกูล

4.       นางสาวพิมลพรรณ ลีละวัฒนากูล

 

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.)

20. ชุดสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ  (ประมาณ 8 นาย )

1.                                                                               

 

กรมอุทกศาสตร์ทหารเรือ  (อศ.ทร.)

21. ชุดสำรวจน้ำจืดและน้ำเค็ม  (ประมาณ 8 นาย )

1.                                                                               

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลอีสาน

(ศูนย์ฝึกหนองระเวียง)

22. ชุดสำรวจพืช

1.         ผศ. ดร. วิเชียร อุ่นเรือน                             

2.         น.ส.ครองใจ ตะสิงห์                

3.         นางประทุม อุ่นเรือน

4.         มร. หลุยส์ อี การ์เซีย

5.         น.ส.จันทนา สันทัดพร้อม

 

สำนักบริหารจัดการใน พ.ท.ป่าอนุรักษ์ที่ 7

23. ชุดสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

1.       นายปิติ  ราชวงศ์                                          

2.       นายลูกชิ้น ปลอดกระโทก                       

3.       นายเขียว  ผันสำโรง                                 

4.       นายสำราญ  องค์กระโทก                        

5.       นายลอย โยงกระโทก               

 

โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา

24. คณะผู้สังเกตการณ์ (ฝึกนักเรียนปฏิบัติงาน)

1.       อาจารย์ประยูร คำภา                                   

หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ (นสร.ทร.) จำนวน 54 นาย


::::  www.rspg.or.th ::::