HOME   

 
 

 
 
  เฉลิมพระเกียรติ 50 พระชันษา ตามรอยเท้าพ่อ

 
   

 

 
 
บริเวณสวนไผ่ของสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน สิบสองปันนา
มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 4 มีนาคม 2538
พิพิธภัณฑ์หอพรรณไม้ มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน สหราชอาณาจักร
6 กรกฏาคม 2538
หอพรรณไม้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา กรุงลอนดอน
สหราชอาณาจักร  5 กรกฏาคม 2538
สวนสมุนไพร Queens Garden ของสวนพฤกษศาสตร์คิว
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  5 กรกฏาคม 2538
สวนพืชเศรษฐกิจ  ของสวนพฤกษศาสตร์คิว
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  5 กรกฏาคม 2538
สวนครัวส่วนพระองค์ บนดาดฟ้าอาคารชัยพัฒนา
 
  .............................................................................................................................................  
 

บทความโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ธวัชชัย สันติสุข ราชบัณฑิตประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาพฤกษศาสตร์ จากหนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 กรกฏาคม 2540

 
     
 

  กลับสู่หน้าหลัก