HOME   

 
 

 
 
เฉลิมพระเกียรติ 50 พระชันษา ตามรอยเท้าพ่อ

 
   

 

 
 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย 13 กุมภาพันธ์ 2534

อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย กำลังทอดพระเนตร
ใบก่อแพะ
(Quercus Kerii) 12 กุมภาพันธ็ 2534
 

บริเวณโคกนกบา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
กุหลาบแดง (
Rhododendron simsii) กำลังบานสะพรั่ง
13 กุมภาพันธ์ 2534

  บริเวณลานสุริยัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
ด้านข้างโขดหิน คือ เอื้องตาเหิน (
Dendrobium infundibulum)
13 กุมภาพันธ์ 2534
บริเวณลานสุริยัน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
13 กุมภาพันธ์ 2534
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย ทรงร่างภาพกล้ไม้
เอื้องสีลา (
Tainia penangiana ) 13 กุมภาพันธ์ 2534

ในป่าชายหาด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
12 พฤศจิกายน 2539

เสด็จทอดพระเนตรหอพรรณไม้ กรมป่าไม้
5 กันยายน2537
 
 
  .............................................................................................................................................  
 

บทความโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ธวัชชัย สันติสุข ราชบัณฑิตประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาพฤกษศาสตร์ จากหนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 กรกฏาคม 2540

 
     
 

  กลับสู่หน้าหลัก