แถลงการณ์งานเทิดพระเกียรติ 2548 : งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  

 

         
      โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมกับหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่ร่วมสนองพระราชดำริ จะจัดให้มีการประชุมวิชาการและนิทรรศการเรื่อง " ทรัพยากร : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว " ประมาณเดือนตุลาคม 2548 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 50 พรรษา และเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบาย เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทยเข้ามาเรียนรู้ นำไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา

แนวทางการเรียนรู้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
      โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศได้ร่วมสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โรงเรียนสมาชิกฯ ดำเนินการให้มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการของธรรมชาติตามศักยภาพ ผลที่ปรากฎเป็นบูรณภาพแห่งชีวิต ด้วยกระบวนทัศน์ของแนวคิด " คิดการคิดงานใด คิดให้ใหญ่ คิดให้กว้าง คิดให้ไกล ทำการทำงานใด ทำให้เล็ก ทำให้ลึก ทำให้ละเอียด " เพื่อให้เห็นภาพกว้าง รวมงานย่อยที่เกิดมีอยู่ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนสมาชิกฯ ตามลำดับของการ เรียนรู้สู่จิตสำนึก ได้ดังนี้

        การศึกษาองค์ประกอบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
            ในโรงเรียนสมาชิกฯ ต้องมีการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนครบทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ

 1. องค์ประกอบที่ 1  การจัดทำป้ายข้อมูลพรรณไม้ต้องชัดเจนเวลาเป็นเอกสาร

 2. องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน

 3. องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาด้านต่างๆ

 4. องค์ประกอบที่ 4 การเขียนรายงาน

 5. องค์ประกอบที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ (เน้นด้านการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร)
  สำหรับผลการศึกษาต้องแสดงเหตุ-ปัจจัย-ผล ขององค์ประกอบ คือ เหตุ-ครู นักเรียน มีวิธีการอย่างไร
  ปัจจัย = ครู  นักเรียน  ใช้ปัจจัยอะไร  และผล = สิ่งที่บังเกิดในองค์ประกอบที่ 1,2,3,4,5

        การศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิต

      

โรงเรียนสมาชิกฯ ต้องมีการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนครบทั้ง 5 องค์ประกอบ สำหรับผลการศึกษาเรื่องทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต  ต้องแสดง เหตุ-ปัจจัย-ผล คือเหตุ ครู นักเรียนปฏิบัติอย่างไร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ฯลฯ ปัจจัย อย่างไร ทำไม จึงเลือกหรือใช้เช่นนั้น ฯลฯ  ผล เป็นอย่างไร ส่งเนื่องต่อไปถึงสิ่งใด มีเนื้องานเล็กและละเอียด (มีราย

ละเอียดของพืช ที่ศึกษาทั้งราก ต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ครบถ้วนทุกอวัยวะ ได้ก็เป็นการดียิ่ง)  สิ่งที่ค้นพบ สามารถสรุปเป็นทฤษฎีได้  จัดเป็นผลการศึกษาที่สมบูรณ์

        การศึกษาสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
           โรงเรียนสมาชิกฯ ต้องมีการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนครบทั้ง 5 องค์ประกอบ และธรรมชาติแห่งชีวิตสำหรับผลการศึกษาเรื่องทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ต้องแสดง

 1. ศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิตของปัจจัยเริ่มต้น (สมบูรณ์มากที่สุดและขอให้เริ่มจากพืช)

 2. ศึกษาธรรมชาติแห่งความพันเกี่ยวระหว่างปัจจัย 1,2,3....n (มีรายละเอียดแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของการพันเกี่ยวระหว่างปัจจัยต่อเนื่องให้ครอบคลุมธรรมชาติด้านต่างๆ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้)

 3. ศึกษาธรรมชาติแห่งชีวิตของปัจจัยที่เข้ามาพันเกี่ยว (ผลการศึกษาที่ได้สมบูรณ์ก็ยิ่งดี)

        สรุปผลการเรียนรู้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 1. องค์ความรู้เกี่ยวกับสรรพสิ่งรอบกายที่เยาวชนควรมีขึ้นในตน

 2. ทฤษฏีที่ค้นพบ โดยเยาวชนทั้งที่เป็นทฤษฎีที่มีการค้นพบ มาก่อนแล้วกับทฤษฎีที่เยาวชนค้นพบขึ้นใหม่ ที่ไม่เคยมีใครรายงานไว้

 3. เทคโนโลยีใหม่ที่เกิดจากการคิด ค้น ทำ สร้าง โดยเยาวชนค้นพบแล้วใช้ทฤษฎีนั้นเป็นฐาน

 4. ภูมิปัญญาที่รังสรรค์โดยเยาวชน ที่ใช้เพื่อการศึกษาที่ก่อให้เกิดผลที่เป็นองค์ความรู้ที่สรุปได้

        งานที่เนื่องต่อ

           จากการศึกษาตามแนวทางการดำเนินงานตั้งแต่องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  ทางโคงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จึงได้ต่อยอดการเรียนรู้สู่จิตสำนึกในปี 2550 เรื่อง ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน  ขอให้โรงเรียนสมาชิกฯ ติดตามรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานในโอกาสต่อไป
 


   สนใจติดต่อขอสมัครสมาชิกและขอรับจุลสารได้ที่ : สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต  กรุงเทพ 10303 โทร. 0-2282 1850 , 0-2282 0665