ประธานชมรมฯ,


 

 

 

          ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประกอบขึ้นด้วยคณะบุคคลจากมหาวิทยาลัยหลายสถาบัน  กองทัพเรือ  กองทัพบและหน่วยงานอื่นๆ  ที่เข้าร่วมปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ ชมรมฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่าง อพ.สธ. กับผู้ปฏิบัติงานวิชาการของโครงการฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่าง อพ.สธ. กับสมาชิก และประสานงานและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการและสมาชิก
          ในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งชมรมในที่ประชุม ให้เป็นประธานชมรมคนแรก วระ 2 ปี และเมื่อครบวาระแรกแล้วยังได้รับเลือกให้เป็นประธานต่อไปเป็นสมัยที่สอง (รวมเวลา 4 ปี) ระหว่าง พ.ศ.2544-2548) กระผมรู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างยิ่ง  แม้รุ้ตัวว่าตัวเองยังด้อยประสบการณ์ในด้านบริหารจัดการ เกรงว่าจะทำให้เสียงาน แต่ด้วยแรงสนับสนุนจากสมาชิกรอบข้างและผู้ใกล้ชิด งานจึงบรรลุตามวัตถุประสงค์ของชมรมด้วยดี
          กิจกรรมของชมรมที่ได้ผ่านมาแล้ว ได้แก่การมีส่วนร่วมในการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการและประชุมทางวิชาการ  ทรัพยากรไทย: ธรรมชาติแห่งชีวิต  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ณ บริเวณสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร  ชมรมได้จัดทำใบสมัครสมาชิกพร้องทั้งจัดทำ website ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกผ่านทาง website ได้อีกทางหนึ่งด้วย  ชมรมได้จัดทำเสื้อที่ระลึกของชมรม ซึ่งได้จัดจำหน่ายให้แก่สมาชิกในงานนิทรรศการที่ผ่านมา เป็นเสื้อโปโลและเสื้อยืดคอกลม ซึ่งลวดลายบนเสื้อได้รับความอนุเคราะห์ออกแบบให้โดยไม่คิดมุลค่าจาก อาจารย์วุฒิชัย บูรณศิลปิน ขอได้รับความขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย  ขณะนี้ยังมีเสื้อเหลืออยู่จำนวนไม่มากนัก  และยังเป็นที่สนใจของสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่างๆ ได้ทยอยสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก สมาชิกท่านใดสนใจอยากได้ไว้เป็นที่ระลึก กรุณาติดต่อที่ชมรมโดยเร็ว
          การทำงานทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคบ้าง แต่ด้วยพระบารมีปกเกล้าจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และด้วยความร่วมมือร่วมใจจากคณะทำงาน กรรมการที่ปรึกษา กรรมการ ตลอดจนสมาชิก จึงทำให้งานทุกอย่างเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  กระผมขอกราบขอบพระคุณมายังทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
          เนื่องด้วยใกล้วันเปลี่ยนศักราชใหม่เข้าสู่ปี พ.ศ. 2548  ทางชมรมใคร่ขอถือโอกาสนี้ส่งผ่านความปรารถนาดีมายังสมาชิกทุกท่าน ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดลบันดาลให้ท่านตลอดจนคนที่ท่านรัก มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และประสบแต่สิ่งที่ดีงามตามที่ท่านปรารถนาทุกประการ

                                                                                     รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์  สิงห์อาษา
 


   สนใจติดต่อขอสมัครสมาชิกและขอรับจุลสารได้ที่ : สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต  กรุงเทพ 10303 โทร. 0-2282 1850 , 0-2282 0665