ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. เป็นหนึ่งในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน และบุคคลภายนอกได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ในสาขาต่างๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการศึกษา ชมรมนี้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2541 ในช่วงที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมกับกองทัพเรือ และคณะปฏิบัติงานวิทยาการ ดำเนินการสำรวจเกาะแสมสารและเกาะใกล้เคียง มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยสงคามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.) และทีมนักดำน้ำอาสาสมัครจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมงานสำรวจทรัพยากรทางชีวภาพและกายภาพในแขนงต่างๆ โดยมีนางศศิวิมล อยู่คงแก้ว เป็นประธานชมรม  ต่อมาได้มีสมาชิกรุ่นเด็กเข้ามาสมทบ เป็นยุวสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมงานเรียนรู้ทรัพยากรทะเลที่เกาะแสมสาร ได้แก่ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา และ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร โดยยุวสมาชิกเหล่านี้ได้เข้าพื้นที่เพื่อศึกษาทรัพยากรชีวภาพและกายภาพที่สนใจต่อเนื่อง บนเกาะแสมสาร เช่น ปะการัง ปลวก ไลเคน และ ป่าชายเลน เป็นต้น  ในช่วงวันเสาร์ ปักษ์ละ 1 วัน