ระหว่างวันที่  18-19 พฤษภาคม 2551  ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. ได้จัดฝึกอบรมปฏิบัติการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับสมาชิกชมรมนักชีววิทยา ปีการศึกษา 2551 และทบทวนความรู้สู่สมาชิกฯ เก่า โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกลุ่มสมาชิกฯ จากโรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒๕ คนณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

...............................................................................................
ระหว่างวันที่  21-22 กรกฏาคม 2550  ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ได้จัดค่ายฝึกอบรมปฏิบัติการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับบุตรหลานเจ้าหน้าที่หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ณ เกาะแสมสาร  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


...............................................................................................
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2550  ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. จัดกิจกรรม การสร้างนักธรรมชาติวิทยา เกาะแสมสาร ณ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


...............................................................................................
ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2549  ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. จัดกิจกรรม การสร้างนักธรรมชาติวิทยา เกาะแสมสาร ณ พื้นที่ศึกษาทดลองปลูกพรรณไม้ป่าชายเลน เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี


...............................................................................................
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน.2549  ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. จัดกิจกรรม การสร้างนักธรรมชาติวิทยา เกาะแสมสาร ณ พื้นที่ศึกษาทดลองปลูกพรรณไม้ป่าชายเลน เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี


...............................................................................................

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2549  ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.  จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 / 2549  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ  อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  โดยมีคุณศศิวิมล อยู่คงแก้ว ประธานชมรมฯ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมา การนี้ได้เรียนเชิญ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ประธานที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. ร่วมบรรยายพิเศษ

...............................................................................................

ในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2549 ยุวสมาชิกชมรมนักชีววิทยาอพ.สธ.  จำนวน 20 คน ได้เดินทางไปเรียนรู้  “ ลุยเลน เรียนรู้ ระบบนิเวศป่าชายเลน ” ณ ป่าชายเลน กองพันลาดตระเวน อ่าวทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

...............................................................................................
  เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม๒๕๔  ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา เรื่องป่าชายเลนเพื่อการศึกษา ณ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร เป็นประธานเปิดการอบรม

...............................................................................................
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม๒๕๔ ที่ผ่านมา ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการเรียนรู้ทรัพยากรทะเลขึ้น ณ เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีอาจารย์จาก ๔ โรงเรียนในจังหวัดชลบุรี เข้ารับการฝึกอบรม