สมาชิกของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  1. ยุวสมาชิก ได้แก่ นักเรียน ในโรงเรียนในระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า

  2. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา

  3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ที่คณะกรรมการชมรมฯ มีมติ ให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกฯ

การสมัครเป็นยุวสมาชิก หรือสมาชิกสามัญ ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.

  • ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเป็น ยุวสมาชิกหรือสมาชิกสามัญ “ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต่อเลขานุการของชมรมฯ

  • คณะกรรมการชมรมฯ จะพิจารณา แล้วมีหนังสือตอบรับ หรือ ไม่รับให้เป็น ยุวสมาชิก หรือสมาชิกสามัญ “ชั่วคราว” แก่ผู้สมัคร

  • เมื่อเป็นยุวสมาชิก หรือสมาชิกสามัญ “ชั่วคราว” ครบ 1 ปี คณะกรรมการชมรพิจารณาให้เป็น หรือ ไม่ให้เป็น ยุวสมาชิก หรือสมาชิกสามัญ “ถาวร” แล้วแจ้งให้ยุวสมาชิกหรือสมาชิกสามัญ “ชั่วคราว” ทราบและประกาศ

หน้าที่ของสมาชิกชมรมนักชีววิทยา

  • ยุวสมาชิก หรือสมาชิกสามัญ “ชั่วคราว” และยุวสมาชิก หรือสมาชิกสามัญ “ถาวร”

  • ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของชมรมฯ

  • เข้าร่วมกิจกรรมและประชุมตามโอกาส ตามแผนการดำเนินงานของชมรมฯ

  • สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมในรอบปี ของการเป็นสมาชิกเสนอคณะกรรมการชมรม เพื่อพิจารณาสมาชิกภาพของปีถัดไป

สมาชิกภาพ สิ้นสุดลงเมื่อ