กิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับสมาชิกที่สนใจศึกษาทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะแสมสาร เป็นการเรียนรู้และสัมผัสทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล บนพื้นที่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวิทยากรคอยให้แนวทางและคำแนะนำในการทำกิจกรรม ให้เยาวชนได้รู้จักสังเกต เรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนเกิดเป็นนักธรรมชาติวิทยา
ปัจจุบันสมาชิกมีผลการศึกษาทรัพยากรหลากหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มโปรตีสเช่น สาหร่ายทะเล ไลเคนส์ กลุ่มเห็ด กลุ่มพืชเช่น กำแพงเจ็ดชั้น ช้างน้าว มะนาวผี รังกะแท้ โกงกางใบใหญ่ แสมทะเล หญ้าทะเล และกลุ่มสัตว์ช่น ปลวก ดอกไม้ทะเล หอยชนิดต่างๆ ในป่าชายเลน สัตว์หน้าดินในป่าชายเลน ปลวก เม่นทะเลหนามยาว ปลาในแนวปะการัง เป็นต้น (ดังเอกสารแนบ)
วัตถุประสงค์
            เพื่อให้เยาวชนหรือผู้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างใกล้ชิด และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาหรือเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้
การจัดการกิจกรรมดังนี้
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกทรัพยากรที่สนใจบริเวณเกาะแสมสาร 1 ชนิด
- วิทยากรแนะแนววิธีการศึกษาอย่างนักวิทยาศาสตร์
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกำหนดหัวข้อที่สนใจคนละ 1 เรื่อง พร้อมฝึกทักษะการเขียนโครงร่างงานวิจัยที่ถูกต้อง
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าศึกษาอย่างต่อเนื่อง
หัวข้อกิจกรรมประกอบด้วย
1. ศึกษาทรัพยากรชีวภาพ ตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3. กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ปักษ์ละ 1 ครั้งในวันเสาร์
สถานที่จัดกิจกรรม : พื้นที่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
- ผศ. ธีรวรรณ นุตประพันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ อพ.สธ.
- ผศ.ดร.มาลินี ฉัตรมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อาจารย์กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. หมู่เกาะแสมสาร
- อาจารย์ผู้ดูแล หากเป็นยุวสมาชิก
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบขั้นตอนการดำเนินการสำรวจศึกษาวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ และนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติเกาะแสมสาร
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและวิทยากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่อง
การติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องทำการศึกษาวิจัยทรัพยากรธรรมชาติคนละ 1 เรื่อง และส่งรายงานความก้าวหน้าให้อาจารย์ผู้ควบคุมทุกสัปดาห์ หรือตามที่อาจารย์นัดหมาย
2. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอผลการศึกษาแก่สาธารณะชนได้