คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.
       ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร     
2.       นายอนุพงส์  อินทปัญญา          

3.      ผศ.ธีรวรรณ  นุตประพันธ์  

4.      นายพรชัย  จุฑามาศ 

5.      นางอมรา  จุฑามาศ   

6.      ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ 
7.      น.ส. พเยาว์ ศิริสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหาร      

1.       นางศศิวิมล  อยู่คงแก้ว  

2.       ผศ.ดร.มาลินี  ฉัตรมงคลกุล 

3.       นายมรกต  วัชรมุสิก 

4.       นางสิรินทิพย์  มุ่งสูงเนิน 
5.       นางสาวนฤมล  กมลพัฒนะ

6.       นางสาวสุวิมล ชุ่มชิต

7.       นางสาวสุญาณิกา  ลำเจียกเทศ  

8.       นางสาวกรณ์รวี  เอี่ยมสมบูรณ์     

9.       นางสาวแพรวพรรณ  พัทธยุติ     

10.       นางสาวปัทมาวรรณ  ราศี  

11.     นางสาวณัชวดี  ปานกรด


ประธานที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ประธานชมรม ฯ                 

รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ                      

รองประธานฯ ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยรองประธานฯฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายวิชาการ

เหรัญญิก

ประชาสัมพันธ์

เลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ