จั๊กค่าน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Piper ribesoides  Wall.
วงศ์ :    Piperaceae
ชื่ออื่น :  สะค้าน  จะค้าน  สะค้านหยวก  หนาม  หนามแน ตะค้านหยวก

 

     
 
 

 

 ถั่วแปบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
 Lablab purpureus  Sweet.  (ื่อพ้อง : Lablab niger  Medik )
วงศ์ :   Leguminosae - Papilionoideae
ชื่อสามัญ : Hyacinth Bean (จีน), Lablab
ชื่ออื่น : ถั่วแปะยี (ภาคเหนือ)

 
 
 
     
 
 

 

 ผักเชียงดา
ชื่อวิทยาศาสตร์
Gymnema inodorum  Decne.
วงศ์ :    Asclepiadaceae
ชื่ออื่น :  ผักจินดา  ผักเซียงดา (เหนือ)

 
 
 
     
 
 

 

 ผักปั๋ง,ผักปลัง
ชื่อวิทยาศาสตร์
 
Basella  rubra  L.
วงศ์  
Basellaceae
ชื่อสามัญ
:
Ceylon spinach, East indian spinach, Malabar nightshade
ชื่ออื่น : ผักปลังใหญ่  โปเด้งฉ้าย  ผักปลัง

 
 
 
     
 
 

 

 ผักแปม
ชื่อวิทยาศาสตร์
 Eleutherococcous  S.Y. Hu
วงศ์ :   Araliaceae
ชื่ออื่น :

 
 
     
 
 

 

 ผักไผ่
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
  Polygonum odoratum Lour. (ชื่อพ้อง :
Persicaria odorata  Lour.)
วงศ์ :  
Polygonaceae
ชื่ออื่น :  จันทร์โฉม (โคราช) พริกม้า (อีสาน) หอมจันทน์ (อยุธยา)

 
 
     
 
 

 

 ผักฮ้วน
ชื่อวิทยาศาสตร์
Dregea volubilis  Hook.f.
วงศ์ :   Asclepiadaceae
ชื่ออื่น :   กระทุงหมาบ้า(ภาคกลาง)ฮ้วนหมู(ภาคเหนือ)

 
 
     
 
 

 

 ฟักข้าว
ชื่อวิทยาศาสตร์
Momordica cochinchinensis  (Lour.) Spreng.  
วงศ์ :   Cucurbitaceae
ชื่อสามัญ : Spring bitter cucumber
ชื่ออื่น :   ขี้กาเครือ (ปัตตานี) ผักข้าว (ตาก ภาคเหนือ) มะข้าว (แพร่)

 
 
     
 
 

 

 มะแข่น
ชื่อวิทยาศาสตร์
 Zanthoxylum limonella  Alston  
วงศ์ :  Rutaceae
ชื่ออื่น :   มะแขว่น(เหนือ) พริกหอม  กำจัดต้น หมากมาศ  มะข่วน ลูกระมาศ  หมักข่วง

 
 
     
 
 

 

มะแคว้งขม
ชื่อวิทยาศาสตร์
  Solanum indicum  L.
วงศ์ :  
Solanaceae
ชื่ออื่น :   มะแว้งต้น  มะแว้งดำ  แว้งคม  มะแคว้ง