ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


ต้นง่วนหมู = กระทุงหมาบ้า ตระบก = กระบก ตวย = กรวยป่า ตวยใหญ่ = กรวยป่า ตอเบา = กระถินไทย ต้อไม้ลัด = กรดน้ำ ตะครอง = ไก่ไห้ ตะบองเพชร = กระบองเพชร ตะพ้านก้น = กอมขม ตะมะ = กิ่งขึ้น ตะมะซู = กันเกรา ตะมูกปลาไหล = จมูกปลาหลด ตะลุ่มนก = กำแพงเจ็ดชั้น ตะลุ่มอิด = ไก่ไห้ ตะสี่แค = กระเชา ตะหมูกปลาไหล = จมูกปลาหลด ตะไหลแก้ว = แก้ว ตังติด = เครือซูด ตั่งตู้เครือ = กะตังกะติ้ว ตั่งตู่เครือ = เครือซูด ตังหนูต้น = กาบกล้วย ตับเต่า = กล้วยเต่า ตับเต่าน้อย = กล้วยเต่า ตั้วโฮ่งจี๊ = กระเบาใหญ่ ตาไก้ = กำแพงเจ็ดชั้น ตาฉู่แม = กำจาย ตาโฉ่แม = แก้วตาไว ตาเตรา = กันเกรา ตานซาน = กรดน้ำ ตานเสี้ยน = กรวยป่า ต๋านฮ้วนเป็ด = ไกรทอง ต๋านฮ้วนหด = ไกรทอง ตาปลา = กอม ตาแหลว = กล้วยน้อย ตำมูซู = กันเกรา ตำลึงฝรั่ง = กะทกรก ตำเสา = กันเกรา ตือระแฮ = กรวย ตุ๊ดตู่ = จามจุรี ตุมตัง = กระแจะ ตุมพระ = กรวย ตุมาซี้ = กระบองเพชร เตย = เกี๋ยงป่า เตย = เกี๋ยงหลวง เตยด่าง = การะเกด เตยหอม = การะเกด