ชื่อพื้นเมือง (Vernacular Name)


สนสร้อย = ก่อสร้อย สไบนาง = กระแตไต่ไม้ ส้มเก๋งเคง = กระเจี๊ยบแดง ส้มตะเลงเครง = กระเจี๊ยบแดง ส้มปู๋ = กระเจี๊ยบแดง ส้มพอดี = กระเจี๊ยบแดง ส้มพอหลวง = ก่อสร้อย ส้มพอเหมาะ = กระเจี๊ยบแดง ส้มลม = เครือซูด ส้มเสี้ยว = กาหลง
สมอจีน สร้อยซานา = กัญชาป่า สร้อยสุมาลี = เครือซูด สร้อยห้วย = กอมก้อลอดขอน สะเดา = กำลังควายถึก 1 สะเดาช้าง สะตอเทศ = กระถินไทย สะตอเบา = กระถินไทย สะทาง = กล้วยน้อย สะบันงา = กระดังงา สะบันงาเครือ = กระดังงาจีน สะบันงาจีน = กระดังงาจีน สะบันงาต้น = กระดังงา สะบันงาป่า = กะเจียน สะเภา = กาซะลองคำ สะโมง = กระแตไต่ไม้ สะลีกี่บูโต๊ะ = กำลังหนุมาน สะอึก = จมูกปลาหลด สากกะเบือดง = พลับพลา สากกะเบือละว้า = พลับพลา สามร้อยยอด = กูดขน สารคำ = กางหลวง สารเงิน = กางหลวง สารสา = จามจุรี สำเภาหลามต้น = กาซะลองคำ สำสา = จามจุรี สิงห์หงส์ = กอมก้อลอดขอน สี่กีพอคะ = แก้วตาไว สีฟัน = กรุงเขมา สีเสื้อหลวง = กรวยป่า สื่อกีพอ = กำจาย เส่คุ = จามจุรี เส้ง = ปอกระเจาฝักกลม เส่เจ๊อะมะ = กระโดน เส่ดู่ = จามจุรี เสโพลส่า = กะเจียน เสิง = กระเทียมต้น 1 เส่ปอบบล๊ะ = ก่อสร้อย เสี้ยวน้อย = กาหลง แสงตะล่อน = สะเดาช้าง ไส้ตันใหญ่ = กำลังช้างสาร 2