Family DAVALLIACEAE

Genus
      Araiostegia
      Davallia
      Davallodes
      Gymnogrammitis
      Humata
      Leucostegia