Family CRYPTERONIACEAE

Genus
           Crypteronia