Genus Bouea


      Bouea macrophylla Griff.
      Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn.