Genus Actinidia


           Actinidia latifolia (Gardn. & Champ.) Merr.
           Actinidia rubricaulis Dunn