ชื่อวิทยาศาสตร์

 Sirindhornia miralbilis  H.A.Pedersen & P.Suksathan

 วงศ์  ORCHIDACEAE
ชื่อสามัญ

 

ชื่อพื้นเมือง
 ลักษณะทั่วไป

กล้วยไม้ดิน สูง 10-34 ซม. ใบแผ่รูปไข่กว้าง มีเส้นใบขนานตามยาวประมาณ 8-12 เส้น และมีจุดประสีแดงอมม่วงทั้งใบ ช่อดอกสูงได้ถึง 40 ซม. มีประมาณ 16-36 ดอก ดอกสีชมพู กลีบข้างแผ่สีอมเขียว ขนาด 1.5 ซม. กลีบปากมีสีชมพูแกมชมพูอ่อน ส่วนโคนแผ่ขยายออกเป็นปีก 2 ข้าง ส่วนกลางคอดกิ่ว ส่วนปลายแผ่หยักเว้าเป็น 2 พู งวงน้ำหวานส่วนโคนเป็นหลอดตรงส่วนปลายงอโค้ง ขนาด 8-9 มม.

เป็นพืชชนิดใหม่ พบเฉพาะที่ดอยหัวหมุด จังหวัดตาก ในประเทศไทย ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร ดอกบานช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรรณไม้เมืองสยาม  Home