ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
\

 

นายพรชัย จุฑามาศ นำ นางสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ อาจารย์จาก สาขาวิชาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการศึกษาปฐมวัยร้อยใจถวายในหลวง เพื่อสมทบทุนในการดำเนินงานนิทรรศกาทรัพยากรไทย: ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒

กลับหน้าหลัก