ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ        
 
คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน  สนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวดนนทบุรี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา   เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒

กลับหน้าหลัก