สถาบันฯ ที่เข้าร่วมสำรวจ

 
 • กองทัพเรือ

 • กรมป่าไม้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • มหาวิทยาลัยบูรพา

 • มหาวิทยาลัยมหิดล

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะสำรวจพรรณพฤกษชาติ

   

คณะปฏิบัติงานวิทยาการ

คณะวิทยปฏิบัติการ

   
 • ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง เพ็งคล้าย

 • ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สันติสุข

 • ศาสตราจารย์ ดร.พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ

 • ดร. ดวงใจ ศุขเฉลิม

 • ผศ. ดร.สมสุข มัจฉาชีพ

 • นายธวัชชัย วงศ์ประเสริฐ

 • นายธรีวัฒน์ บุญทวีคุณ

 • นายจันดี เห็มรัตน์

 • นายขจรศักดิ์ วรประทีป

 • นายยุทธนา เล็นคำ

 • นางสาวภัทรินทร์ นันทมนตรี

 • นางสาวอรุณรัตน์ มีกิจเจริญโรจน์

 • Mr. Luis E. Gracia

 • นางสาวชุลีพร มงคลนิราพาธ

 • นางสาวนุสรา เพิงใหญ่

 • นางสาวรัศมี นิลวงศ์

 • นางสาววนรักษ์ มีพึ่ง

 • นางสาวศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล

 • นางสาวเสาวภาคย์ สุวรรณพงษ์

 • นางสาวอัญญรัตน์ งามอุสาห์

 • นาวาตรี ประเสริฐ รุ่งแสง

 • นาวาตรี สำราญ ทิพนันท์

 • เรือเอก ชำนาญ สอนแพง

 • เรือเอก บรรพต พงษ์พงษ์

 • เรือเอก จำลอง ภู่เลื่อน

 • พันจ่าเอก กาลัญญู เรืองภักดี

 • พันจ่าเอก ชัชพงศ์ วงศ์คำหาญ

 • พันจ่าเอก พัลลภ เหลี่ยมมณี

 • พันจ่าเอก อาดูลย์ ล้วนสมหวัง

 • พันจ่าโท อรุณ กำมะหยี่

 • จ่าเอก จำรัส พงษ์เผือก

 • จ่าเอก พินิจ โอภาพ

 • จ่าเอก ยุทธภูมิ พิสัยสงคราม

 • จ่าเอก สมชาย เสนศร