การทำหนังสือ "หมู่เกาะแสมสาร-ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติ" ในโครงการออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็นผลของการสำรวจเกาะแสมสารคและเกาะใกล้เคียง ของคณะสำรวจพรรณพฤกษชาติ ซึ่งประกอบด้วยคณะปฏิบัติงานวิทยาการและคณะวิทยปฏิบัติการ หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ได้จัดพิมพ์ขึ้น ผลงานที่ปรากฎเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสำรวจความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพของหมู่เกาะแสมสาร ยังมีพรรณพฤกษชาติของหมู่เกาะแสมสารอีกมากมายหลายชนิด ที่จะได้นำมารวบรวมและจัดพิมพ์ในเล่มต่อไป  คณะผู้จัดทำหนังสือฯ มีวัตถุประสงค์ให้เป็นหนังสือคู่มือการศึกษาทรัพยากรชีวิภาพ ( ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติ ) โดยมีภาพสีประกอบคำบรรยายสั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้อ้างอิงและใช้งานภาคสนาม  คณะผู้จัดทำใคร่ขออภัยในข้อบกพร่องอันพึงจะเกิดจากการจัดพิมพ์เล่มแรกนี้  และใคร่ขอน้อมรับข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง ในการจัดพิมพ์เล่มต่อไป

                                                                                                                    ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สันติสุข
                                                                                                                                    ราชบัณฑิต
                                                                                                                               พฤศจิกายน  2542