.........................................................................................

 
 
จุดจำหน่ายม่วงเทพรัตน์

 

ภาคกลาง
 

มีจำหน่ายที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ในเวลารชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 

ภาคเหนือ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

มีจำหน่ายที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 

ภาคใต้

 

มีจำหน่ายที่ โรงเรียนวชิรานุกูล สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

 

หมายเหตุ: หากไม่สามารถมาที่จุดจำหน่าย บริการจัดส่ง EMS ราคาขวดละ ๒๐๐.๐๐ บาท (ไม่สามารถรับประกันขวดเนื้อเยื่อ หากส่งด้วยวิธีนี้)