....................................................................................................................

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ขอพระราชทานชื่อ exacum เป็นชื่อสามัญไทย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานนามว่า ม่วงเทพรัตน์” ในวันที่ 29 กันยายน 2552