รายชื่อสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น

 

 
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่รับป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ปี 2556-2562
 

สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่รับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ ๑ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
1.สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
2.สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
โทรศัพท์ 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422
ต่อ 2219 – 2222, 081-6277601, 081-9078050
โทรสาร 0-2281-7999 ต่อ 2221