อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร