อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร อ.สำโรง อุบลราชธานี