อพ.สธ. เยี่ยมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ และโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา  จังหวัดชลบุรี