อพ.สธ. เยี่ยมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย
โรงเรียนกิตติวิทยา จังหวัดตราด