อพ.สธ.เยี่ยมให้คำแนะนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบ้านกำแพง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ