อพ.สธ. ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย
กลุ่มสมาชิกจังหวัด มุกดาหาร นครพนม สกลนคร หนองคาย