อพ.สธ. ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย
กลุ่มสมาชิกจังหวัดแพร่