สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคเหนือร่วมจัดนิทรรศการ
งานวันเกษตรภาคเหนือ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่