อพ.สธ.เยี่ยมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย