อพ.สธ.เยี่ยมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น