อพ.สธ.เยี่ยมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา จังหวัดขอนแก่น